Posts Tagged ‘2010’

Optionale aprobate MECTS

ianuarie 11, 2011

Gasiti aici ceva optionale aprobate de MECTS
http://www.edu.ro/index.php/articles/14859

Reclame

Portofoliul directorului

decembrie 10, 2010

 

ISJ Arad

Departamentul descentralizare şi management educaţional

PORTOFOLIUL DIRECTORULUI

Inspectori şcolari pentru implementarea descentralizării instituţionale,

Prof. Laura Putnic

Prof. Florin Sirca

RESPONSABILITĂŢI

u  Structura anului şcolar

u  Programul managerial anual al obiectivelor majore pe an şcolar, stabilite în conformitate cu caracteristicile specifice fiecărei unităţi şcolare

u  Programul managerial pe semestre, cu obiectivele operaţionale

u  Schema de încadrare cu :

–     personal de conducere

–     personal didactic

–     personal didactic-auxiliar

–     personal administrativ

u  Componenţa Consiliului de Administraţie şi responsabilităţile manageriale

u  Tematica şedinţelor Consiliului de Administraţie

u  Tematica  şedinţelor Consiliului Profesoral

u  Componenţa Consiliului pentru Curriculum şi responsabilităţile manageriale

u  Profesorii diriginţi

u  Colectivele pe arii curriculare şi catedre

u  Programul cursurilor şcolare

u  Graficul examenelor naţionale (evaluare naţională, bacalaureat, atestat)

u  Încadrarea cadrelor didactice în anul şcolar

u  Comisia pentru Asigurarea Calităţii

u  Numirea diriginţilor

u  Numirea Comisiei de întocmire a orarului

u  Numirea secretarului Consiliului Profesoral

u  Numirea Consiliului de Administraţie

u  Numirea secretarului Consiliului de Administraţie

u  Numirea Consiliului pentru Curriculum

u  Numirea responsabilului cu munca educativă

DOCUMENTE

u  Mapa directorului

u  Dosarul de decizii

u  Documentele manageriale ale ariei curriculare

u  Documentele manageriale ale catedrelor

u  Atribuţiile responsabililor de arie şi de catedră

u  Autorizaţia de funcţionare

u  Evaluarea

u  Documentele responsabilului cu dezvoltarea profesionala

u  Fişa de autoevaluare profesională

DOCUMENTE   DIRECTORI

LA NIVELUL DIRECTORULUI

1. Documente personale:

u  ordin de numire  /decizia de numire pe post

u  cv-ul

u  fişa postului individuală

u  contractul managerial (dacă este numit pe  funcţie cu concurs)

u  fişa de evaluare

u  raport de activitate

u  decizie calificativ

2. Documente de proiectare

a)Documente de  proiectare strategică:

u  organigrama unităţii de învăţământ

u  proiectul de dezvoltare instituţională  constituit pe bază  de analiză, prognoză  şi diagnoză, aprobat în Consiliul de administraţie, înregistrat cu nr. ,ştampilat, semnat de director

b).Documente de  planificare :

u  oferta şcolii

u  planul de şcolarizare

u  planul managerial anual  supus dezbaterii în Consiliul Profesoral (să rezulte din procesele verbale ), aprobat în Consiliul de administraţie

u  planul managerial pe sem. I supus dezbaterii Consiliul Profesoral (să rezulte din procesele verbale ), aprobat în Consiliul de administraţie

u  planul operaţional  care va conţine obiective generale şi specifice

u  planificarea şedinţelor consiliului de administraţie

u  planificarea şedinţelor consiliului profesoral

u  planificarea şedinţelor cu comitetele de părinţi pe şcoală/pe clase

u  graficul asistenţelor la ore fişele de observaţii, de asitenţă şi de evaluare

u  graficul de desfăşurare a tezelor semestriale;

u  graficul de control al managerului pe domenii de activitate

u  bugetul de venituri şi cheltuieli.

u  programe operative săptămânale

3.Documente de evidenţă

u  statul de funcţii;

u  cartea de onoare a şcolii;

u  organizarea unităţii şcolare (compartimente, şefi de catedra, comisii,colective, încadrare,etc.)

u  comisia de asigurare a calităţii din unitatea şcolara (decizie de numire ,regulament-afişat la vedere , plan de îmbunătăţire (să se ţină cont de reglementările în vigoare, standarde etc.)

u  încadrarea

u  planurile cadru pe clase

u  planificările cadrelor didactice

u  rezultatele evaluării personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidacticfise de evaluare pusă  în discuţie, raport de autoevaluare ,decizie calificativ, tabel cu calificative si puncte)

u  statistici privind date despre elevi, profesori(încadrare ,calificative, rezultatele la concursurile şcolare, nivelul standardelor si al progresului elevilor)

u  evidenţa distribuirii şi prelucrării  materialelor ARACIP

u  evidenţa comisiilor din şcoală

u  evidenţa gradaţiilor de merit

u  contractele de munca ale angajaţilor

u  fişele postului pentru angajaţi

u  evidenţa concediilor(Evidenţa şi cereri de concediu)

u  registrul de evidenţa a deciziilor emise de director,dispoziţiilor şi a notelor de serviciusă se respecte HG 27/2002 , înseriat , semnat, ştampilat şi se tine cont de Legea nr 6 –legea arhivelor

u  regulamentul intern şi regulamentul de ordine interioară –trebuie să cuprindă obligaţii şi drepturi ale cadrelor didactice, ,elevi şi părinţi, supus dezbaterii Consiliul Profesoral (să rezulte din procesele verbale), aprobat în Consiliul de administraţie

u  evidenţa formării continue–trebuie să se desfăşoare conform legislaţiei

u  orarul şcolii

u  efectivele de elevi şi evidenţa transferurilor

u  parteneriatele cu părinţii

u  frecvenţa şcolarăcataloage,motivări etc. ;registrul matricol să fie în concordanţă cu catalogul

u  caietul de asistenţă la ore

u  evidenţa sponsorizărilor şi a utilizării acestora

u  dosar cu instrumentele de lucru ale managerului pentru îndrumare şi control

u  programe de cooperare şi parteneriat locale, naţionale şi internaţionale

4.Documentele Consiliului Profesoral

u  Tematica şi graficul şedinţelor CP

u  Registrul de procese verbale :procesele verbale,decizie pentru secretarul consiliului

u  Materialele prezentate (conform tematicii)

u  Rapoarte de analiză semestriale şi anuale

-raport de acivitate anual, discutat în Consiliu profesoral

-raport de activitate pe semestrul I

-raport de activitate pe semestrul II

u  Proiecte curriculare care se dezvoltă în şcoală;

5.Documentele Consiliului de Administraţie

u  Tematica şi graficul şedinţelor CA.

u  Componenta C.A.si repartizarea pe sarcini a fiecărui membru ;(Consiliul de administratie-numit prin decizia directorului are valoare de cel putin un an,secretarul consiliului este numit prin decizie,fiecare membru va avea atributii)

u  Registrul de procese verbale

u  Dosar cu evaluările periodice ale parcurgerii materiei şi evaluarea internă a elevilor

u  Raportul managerului prezentat în CA.

u  Dosar cu fişe de evaluare a cadrelor didactice şi a personalului auxiliar, evidenţierea calificativelor anuale;

u  Modelul de fişa de evaluare după care se face evaluarea cadrelor didactice în anul şcolar în curs-supus dezbaterii şi aprobat în CA

u  Componenta comisiilor de lucru.

6.LEGISLATIE

u  Dosar cu ordine, instrucţiuni, regulamente,

u  Metodologii,legi,  HG

LA NIVELUL DIRECTORULUI ADJUNCT

  1. Documentele catedrelor – comisiilor şi a ariilor curriculare

u  Evidenţa membrilor catedrei/comisiei, date personale, atribuţii

u  Programul managerial anual şi semestrial

u  Baza materială: graficul de utilizare a laboratoarelor, cabinetelor, sala de sport

u  Graficul de interasistenţe

u  Lista cu elevii capabili de performanţă

u  Rezultate la concursuri

u  Program de pregătire
– pentru examene
– pentru recuperare

u  – pentru elevii cu performante

u  Materiale prezentate in şedinţele catedrei-comisiei

u  Graficul activităţilor metodice

u  Dosar cu propunerile pentru oferta educaţională, programe şcolare avizate de I.S.J.

u  Instrumente de evaluare şi notare ,bareme minimale,etc.

u  Rapoarte privind analiza periodica a performanţelor şcolare

u  Monitorizarea parcurgerii materiei la fiecare disciplină, clasă şi modul cum se realizează evaluarea elevilor

u  Evaluarea  membrilor catedrei-comisiei şi  propunerile  pentru calificativele anuale, în baza unui raport motivat

u  Documente privind cercetarea pedagogică

u  Informări  semestriale asupra activităţii catedrei / comisiei

  1. Activitatea laboratoarelor

u  Program de activitate semestrială.

u  Raport anual privind starea bazei didactico-materiale, gradul de funcţionalitate, de utilizare şi necesare conform programei şcolare şi normativelor.

3.Bibioteca şcolii

u  Documente de proiectare

u  Program de activitate anuală

u  Program de activitate semestrială

u  Documente de evidenţa

u  Registrul de organizare a fondului de carte

u  Registrul de evidenţa a cititorului – fişa de cititor

u  Instrumente de informare (fişier,cataloage, liste bibliografice)

u  Evidenta activităţilor: lansare de carte, întâlniri literare, simpozioane, colecţii de carte, standuri de noutăţi, prezentare de manuale opţionale

4.Perfecţionarea cadrelor didactice

u  Programe de perfecţionare

u  Evidenta perfecţionării

u  Decizie de numire a unui profesor responsabil cu perfecţionarea

5.Cadre didactice

u  Planificarea anuală;

u  Planificarea calendaristică semestrială;

u  Proiectarea unităţilor de învăţare ;

u  Proiecte didactice – după caz, schiţe ;

u  Sisteme – instrumente de evaluare

LA  NIVELUL   CONSILIERULUI  EDUCATIV

1. Documente de proiectare

u  Programul activităţilor educative la nivelul şcolii;

u  Programul activităţilor educative    la nivelul claselor şi anilor de studii.

u  Programul de activităţi pe diverse domenii: sanitar, P.S.I.,educaţie rutieră etc.

2. Documente de evidenţă

u  Evidenţa participării organizate a elevilor la activităţi în cluburi ale elevilor şi asociaţii sportive etc.

u  Dosar cu apariţiile în mass-media ale activităţilor din şcoală;

u  Pliante, monografii, reviste, postere cu prezentarea şcolii;

u   Regulamente de funcţionare a cercurilor,a asociaţiilor ştiinţifice,sportive, cultural – artistice

LA NIVELUL ELEVILOR

u  Consiliul elevilor

u  Regulamentul Consiliului elevilor;

u  Evidenta acţiunilor întreprinse.

LA NIVELUL DIRIGINTILOR

u  Documente de proiectare

u  Dosar cu evidenta corespondentei cu familia elevilor

u  Consiliul clasei-componenţa,analize semestriale,analiza volumului temelor pentru acasă, măsuri    pentru    elevii cu  probleme de  învăţare şi comportamentale

u  Program de parteneriat educaţional;

u  Evidenţa activităţilor realizate ;

u  Fişele psiho – pedagogice ale elevilor;

u  Caietul dirigintelui

u  Carnetele de note;

u  Amenajări de gazete, colturi (coltul sportive, rutier, P.S.I.)

LA NIVELUL PĂRINŢILOR

u  Comitetele de părinţi pe clase

u  Consiliul reprezentativ al părinţilor

u  Comisia de cenzori

u  Programe de activitate

u  Execuţia bugetara pe anul anterior

u  Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli

u  Procese   verbale   de   la   adunările   generale   ale   reprezentanţilor părinţilor

u  Procese  verbale  de  la  adunările  generale  ale     reprezentanţilor părinţilor

LA NIVELUL PEDAGOGILOR

u  Documente de proiectare

u  Programe semestriale de activitate

u  Programe anuale de activitate

u  Documente de evidenta

u  Registru de evidenta a elevilor pe camere

u   Comitetul de cămin ( componenta, sarcini)

u  Regulamentul si programul de funcţionare al căminului

u  Inventarul căminului

u  Evidenta activităţilor întreprinse.

LA NIVELUL SECRETARIATULUI

1.Documente de proiectare

– Program de activitate anual;

– Program de activitate semestrial

2.Documente de  evidenţă

u  Evidenta concediilor legale ale personalului din unitate

u  Fişele posturilor;

u  Cataloagele  claselor

u  Dosarele personale ale cadrelor didactice

u  Orarul şcolii, echipa de întocmire.

u  Registre matricole

u  Registrul de evidenţă al actelor primite si eliberate.

u  Registrul de intrări – ieşiri

u  Registrul unic de control.

u  Registrul de inspecţii

u  Registrul pentru recensământul copiilor de 0 – 6 ani

u  Condica de prezenţa

u  Registrul de procese verbale ale profesorilor de serviciu pe şcoală

u  Dosarul de corigenţe şi diferenţe ( cataloage, subiecte)

u  Dosar cu sancţiunile profesorilor, elevilor, personalului nedidactic

u  Dosar cu ordine, instrucţiuni, regulamente, etc.

u  Registrul de mişcare al elevilor

u  Contractele de munca individuale ale personalului din unitate

u  Decizie privind regimul sigiliului şcolii, completarea actelor de studii şi carnetelor de muncă

u  Decizie pentru personalul de primire „lapte-corn „

u  Dosar cu examenele susţinute în scoală

u  Stocul de certificate, diplome, foi matricole, carnete de alocaţie

u  Evidenta absolvenţilor

u  Graficul serviciului pe scoală

u  Dosar cu bursele şcolare ale elevilor

u  Registrul cu note telefonice

u  Planificarea si evidenta concediilor

LA NIVELUL SERVICIULUI DE CONTABILITATE

1.Documente de proiectare

u  Plan anual;

u  Plan semestrial.

2.Documente de evidenta

u  Dosare cuprinzând instrucţiuni, ordine, regulamente etc.

u  Dosar privind casarea obiectelor depăşite ca termen

u  Registru cu inventarul mobil si imobil al scolii

u  Dosar cu documentele financiar – contabile.

u  Dosar cu venituri extrabugetare

LA NIVELUL SERVICIULUI ADMINISTRATIV

1.Documente de proiectare

u  Plan anual

u  Plan semestrial

2.Documente de evidenţă

u  Inventarul şcolii

u  Subinventariile pe persoane

u  Procesul verbal cu privire la predarea sălilor de clasa către diriginţi la început de an şcolar.

BIBLIOGRAFIE:

1.Serban Iosifescu(2001),Managementul educaţional pentru instituţiile de învăţământ,

2.Onisifor Ghibu , Prolegomena la o educaţie româneasca , Editura Cultura Romaneasca

3.Manual –cadrul de asigurare a calitatii, Ediţia 3

Calculator salarii

decembrie 3, 2010

Un mod de a va verifica salariile conform L330/2009

introduce-ti datele

promovare parteneriat Blaj

octombrie 23, 2010

Bannere pentru site-uri si blog-uri partenere

Daca vrei sa ne ajuti sa promovam concursul de reviste scolare posteaza unul din bennerele de mai jos pe siteul sau blogul tau.
Trimite-ne apoi un e-mail la scoalaseitin[at]yahoo[dot]com pentru a ne anunta ca sustii campania. Noi iti vom publica numele si blogul in galeria
bloggerilor parteneri.LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE

octombrie 17, 2010

LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE transmisă Parlamentului României în vederea angajării răspunderii.

textul integral pe site-ul edu.ro