Posts Tagged ‘activitati scolare’

Inscriere invatamant primar 2015

februarie 10, 2015

Inscriere in invatamantul primar 2015

Clasa I si clasa pregatioare

Pentru anul scolar 2015-2016*

perioada inscriere (16.02.2015 – 06.03.2015,)*

Informatii parinti

Data si locul intalnirii cu parintii (Ziua Portilor Deschise): 12.02.2014 orele 9,00 – 11,00.

 • DESCARCATI- ORDIN nr. 3171/05.02.2015 pentru aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016
 • DESCARCATI – Metodologia privind înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016
 • DESCARCATI – Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016
 • Informații pentru părinți oferite de către Inspectoratul Școlar Județean ARAD
 • Informații pentru părinți de pe pagina oficială a Ministerului Educației și Cercetării Științifice
 • alte informatii in curand

  TEL VERDE : 0 800 816 257

  Numarul TelVerde 0 800 816 257 este disponibil incepand cu data de 1 aprilie 2013, in intervalul orar 800 – 1600, de luni până vineri​.
  *
  Metodologia este aprobată prin Ordinunul nr.3171/05.02.2015 al Ministerului Educației și Cercetării Științifice
  Calendarul înscrierii este anunțat si este disponibil

  Documente necesare inscrierii

  • CERTIFICAT DE NAŞTERE COPIL – COPIE ŞI ORIGINAL;
  • CARTE DE IDENTITATE PĂRINŢI – COPIE ŞI ORIGINAL;
  • HOTĂRÂRE DE ÎNCREDINŢARE – COPIE ŞI ORIGINAL( NUMAI UNDE ESTE CAZUL);
  • DOVADĂ DOMICILIU – COPIE ŞI ORIGINAL (NUMAI UNDE ESTE CAZUL);
  • ADEVERINŢĂ DE LA MEDICUL DE FAMILIE CU MENŢIUNEA „CLINIC SĂNĂTOS/APT PENTRU ŞCOALĂ”;
  • REZULTATUL EVALUĂRII PSIHOSOMATICE A ELEVILOR CARE NU ÎMPLINESC VÂRSTA DE 6
   ANI PÂNĂ LA 31.08.2015 INCLUSIV.

  Oferta educațională 2015 – 2016

  Clasa pregatitoare – 1 clasa: 30 elevi (inv. preda CRISTINA)

  vor activa la localul I (vis-a-vis de Biserica Ortodoxa)

  Clasa 1 – in 1 clasa: mai sunt 15 locuri (inv. bulz ALEXANDRA si inv. florea LUISA)


  Seitin - Clasa 1


  Seitin - Clasa 1


  Seitin - Clasa pregatitoare


  Seitin - Clasa pregatitoare

  Contact

  SIRUTA: 12215

  Local I:

  posta: str. REVOLUTIEI nr. 52 loc. SEITIN jud. ARAD cod postal: 317315
  SIRUES: 318524
  telefon: 0257 415106
  fax: +40 0257 415106
  e-mail: scoalaseitin@yahoo.com
  web: scoala.seitin.ro

  Local II:

  posta: str. REVOLUTIEI nr. 40 loc. SEITIN jud. ARAD cod postal: 317315
  telefon: 0257 415017

  Gradinita PN:

  posta: str. REVOLUTIEI nr. 43b loc. SEITIN jud. ARAD cod postal: 317315
  SIRUES: 322343
  telefon: 0257 415166

  Puteti sa ne trimite-ti un mesaj folosind formularul de contact.

  Reclame

  Optionale aprobate MECTS

  ianuarie 11, 2011

  Gasiti aici ceva optionale aprobate de MECTS
  http://www.edu.ro/index.php/articles/14859

  Grade didactice-acte, termene

  noiembrie 3, 2010

  PRECIZĂRI PRIVIND ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE PRIN DEFINITIVAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI ACORDAREA GRADELOR DIDACTICE II ŞI I

  ANUL ŞCOLAR 2010-2011

   

  Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru definitivat şi gradele didactice II şi I se efectuează în perioada 1-31 octombrie 2010, la conducerea unităţilor de învăţământ, cu respectarea prevederilor Legii 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare şi a Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar,conform O.M.5720 din 20.10.2009.

  Înainte de înscrierea pentru susţinerea examenului de acordare a gradului didactic II, respectiv I, cadrele didactice vor solicita în scris, luarea în evidenţă de către instituţia de învăţământ la care sunt încadraţi solicitarea pentru efectuarea unei inspecţii curente prevăzute în Legea 128/1997(inspectia curenta nr.1)…Anexa 1.

  Instituţia de învăţământ va completa în tabelul anexat, aferent gradului didactic solicitat datele candidaţilor, acestea fiind transmise ulterior în format electronic pe adresa de e-mail perfectionarearad@yahoo.com până la data de 22 septembrie 2010, ora 16.00

  În perioada 1-31 octombrie 2010 se vor depune de către candidaţi dosarele de înscriere pentru definitivat şi gradele didactice II şi I la conducerea unităţilor de învăţământ.

  Pe coperta dosarului(Anexa 2) se vor trece următoarele date:

  ¨            Gradul didactic pentru care se înscrie şi sesiunea corespunzătoare;

  ¨            Numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului;

  ¨             Unitatea de învăţămînt-structura şi unitatea P.J., localitatea, numărul de telefon al şcolii,numărul de telefon  de acasă şi telefonul mobil al candidatului;

  ¨             Specialitatea în care doreşte să se înscrie pentru a susţine examenul de grad;

  ¨             Denumirea completă a centrului de examen  pentru care optează candidatul;

  ¨             Limba de susţinere

   

  Dosarele vor cuprinde documentele prevăzute în continuare:

   

  Dosarele cadrelor didactice înscrise la definitivat şi la gradele didactice II şi I vor fi înaintate către inspectoratul şcolar numai de către conducerile unităţilor de învăţământ în perioada 1 noiembrie-12 noiembrie , conform unei programări ulterioare.

   

   

   

   

  DEFINITIVAT 2011

   

  Pentru susţinerea examenului de definitivat sesiunea 2011, se înscriu cadre didactice calificate, absolvente ale promoţiei 2009 sau anterior, care vor avea la data susţinerii examenului o vechime efectivă minimă la catedră de 2 ani de la data absolvirii, având în această perioada funcţia de bază în învăţământ, cu normă întreagă. Prezentarea la examenul pentru definitivarea în învăţământ este obligatorie după 2 ani de la efectuarea stagiului minim prevăzut.  Personalul didactic asociat, cu cel puţin 1/2 normă se poate prezenta la examenul de definitivat după 3 ani de activitate efectivă la catedră.

   

  Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente( în ordine):

  1) cererea tip de înscriere, adresată conducerii inspectoratului şcolar, în care candidaţii vor nominaliza instituţia de învăţământ centru de perfecţionare la care doresc să susţină examenul;Anexa 3

  2) fişa de înscriere, completată, confirmată de conducerea scolii, prevăzută în Anexa 4;

  3) copie de pe certificatul de naştere, legalizată la biroul notarial;

  4)copia certificatului de căsătorie în cazul schimbării numelui de familie; în caz de

  divorţ sau recăsătorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens, legalizate la biroul notarial;

  5) copia legalizată notarial, a diplomei de studii, însoţită de foaia matricolă/suplimentul la diplomă;

  6)copii de pe certificatul de absolvire a modulului de psihopedagogie şi foaia matricolă, legalizate notarial;

  7) recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea consiliului profesoral al

  unităţii de învăţământ unde este încadrat;

  8) adeverinţă privind calificativele acordate în ultimii doi ani scolari;(sau ultimul an şcolar acolo unde este cazul)

  9)copie legalizată după autorizaţia de încredere a unităţii şcolare particulare (numai pentru cadrele didactice care funcţionează în instituţii de învăţământ particulare)

  Toate documentele enumerate vor fi depuse şi în copie (1 exemplar pe lângă cel original) certificate conform cu originalul de către Unitatea de învăţământ într-un singur dosar plic .

   

  10- copie după cartea de muncă, 1 exemplar certificat conform cu originalul de către conducerea Unităţii de învăţământ.

  Conducerile unităţilor de învăţământ verifică existenţa si legalitatea documentelor din

  dosarele de înscriere, îndeplinirea condiţiilor de înscriere, respectarea prevederilor Legii nr.

  128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare si

  ale Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

  (3) Dosarele cadrelor didactice înscrise la examenul de definitivare în învăţământ, care

  îndeplinesc condiţiile legale, vor fi înaintate de către conducerile unităţilor de învăţământ

  inspectoratelor scolare, unde vor fi înregistrate oficial cu număr si dată.

  (4) Cererile de înscriere vor fi supuse aprobării consiliului de administraţie al

  inspectoratelor scolare de către inspectorul cu probleme de perfecţionare si formare continuă.

  (5) Înstiinţarea candidaţilor cu privire la aprobarea sau respingerea înscrierii se realizează

  de către inspectorul de perfecţionare si formare continuă, prin afisare la inspectoratul scolar si

  pe site-urile inspectoratelor scolare judeţene/al municipiului Bucuresti. În caz de respingere a

  dosarului, candidatul va fi înstiinţat si în scris, cu precizarea motivării respingerii dosarului,

  argumentată de articolul legislativ care prevede reglementări în acest sens, până la data de 01

  decembrie a fiecărui an.(Extras din O.M. 5720 din 20.10.2009)

  GRADUL II SESIUNEA 2012

  Pentru susţinerea examenului de gradul II sesiunea 2012 se înscriu cadre didactice care au obţinut definitivatul în anul 2008 sau mai devreme şi vor avea la data susţinerii examenului o vechime efectivă minimă la catedră de 4 ani de la obţinerea definitivatului.

  Înscrierea pentru acordarea gradului didactic II în învăţământ se face pe

  bază de cerere, însoţită de dosarul de înscriere, în fiecare an, în perioada 1-31 octombrie.

   

   

  Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

   

  1) cererea tip de înscriere, adresată conducerii inspectoratului scolar, în care candidaţii

  vor nominaliza instituţia de învăţământ centru de perfecţionare la care doresc să

  susţină examenul(Anexa 3);

  2) fisa de înscriere, completată, confirmată de conducerea scolii, conform Anexei 5;

  3) copia legalizată la biroul notarial a certificatului de naştere;

  4) copia certificatului de căsătorie în cazul schimbării numelui de familie; în caz de

  divorţ sau recăsătorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens, legalizate la biroul notarial;

  5) copia legalizată la biroul notarial, a diplomei de studii însoţită de foaia matricolă/suplimentul la diplomă;

  6) copia după certificatul de acordare a definitivării în învăţământ, legalizată la biroul notarial;

  7) recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea consiliului profesoral al

  unităţii de învăţământ unde este încadrat;

  8) adeverinţă privind calificativele acordate în ultimii doi ani scolari;

  9) adeverinţă privind calificativele acordate la inspecţiile scolare în ultimii patru ani scolari;

  10) copia raportului inspecţiei curente nr.1 efectuate înainte de înscriere, certificată

  pentru conformitate cu originalul de către conducerea scolii.

   

  Toate documentele enumerate vor fi depuse şi în copie (1 exemplar pe lângă cel original) certificate conform cu originalul de către Unitatea de învăţământ într-un singur dosar plic .

  11- copie după cartea de muncă, 1 exemplar certificat conform cu originalul de către conducerea Unităţii de învăţământ.

   

  Conducerile unităţilor de învăţământ verifică existenţa si legalitatea documentelor din

  dosarele de înscriere, îndeplinirea condiţiilor de înscriere, respectarea prevederilor Legii nr.

  128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare si

  ale Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

  Dosarele cadrelor didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II,

  care îndeplinesc condiţiile legale, vor fi înaintate de către conducerile unităţilor de învăţământ

  inspectoratelor scolare, unde vor fi înregistrate.

  Cererile de înscriere vor fi supuse aprobării consiliului de administraţie al

  inspectoratelor scolare judeţene/al municipiului Bucuresti de către inspectorul scolar pentru

  perfecţionare si formare continuă.

  Înstiinţarea candidaţilor cu privire la aprobarea sau respingerea înscrierii se realizează

  prin afisare la inspectoratul scolar si pe site-urile inspectoratelor scolare judeţene. În caz de respingere a dosarului, candidatul va fi înstiinţat si în scris,cu precizarea motivării respingerii dosarului, argumentată de articolul legislativ care prevede reglementări în acest sens, până la data de 1 decembrie a fiecărui an.

   

  GRAD I SERIA 2011-2013

   

  Pentru susţinerea examenului de gradul I seria 2011-2013 se înscriu cadre didactice care au obţinut gradul II în anul 2009 şi vor avea la data susţinerii examenului o vechime efectivă minimă la catedră de 4 ani de la obţinerea gradului II. Personalul didactic cu catedră rezervată, înscris la gradul II sau I, trebuie să aibă cel puţin 4 ore de predare/săpt., în anul în care li se efectuează inspecţia specială.

  Pentru gradul I – seria 2011-2013   colocviul de admitere are loc în perioada 15ianuarie-15.02.2011, după cum planifică fiecare facultate;

  În perioada 1-21.12.2010 candidaţii  depun la secretariatul facultăţii sau la DPPD cerere privind tema şi bibliografia lucrării metodico-ştiinţifice;

  Art. 60 – (1) Pentru aprobarea înscrierii la examenul de obţinere a gradului didactic I,

  candidatul trebuie să obţină calificativul de cel puţin „foarte bine” la aprecierile anuale, la

  inspecţia curentă si la inspecţiile scolare, dacă acestea au avut loc, din ultimii 2 ani de

  activitate premergători înscrierii.

  (2) Pentru aprobarea înscrierii la examenul de obţinere a gradului didactic I, candidatul

  trebuie să se remarce prin prestaţii didactice de calitate, prin competenţă didactică de înalt

  nivel, dovedită prin rezultatele obţinute în procesul de învăţământ, prin preocupări si realizări

  de cercetare si inovare a procesului de învăţământ, prin iniţiativă si responsabilitate în

  dezvoltarea culturii calităţii în organizaţia scolară, prin conduită etică si deontologică

  ireprosabilă. Îndeplinirea acestor condiţii trebuie să rezulte din memoriul de activitate

  întocmit de candidat si atasat la cererea de înscriere.

  (3) Pentru aprobarea înscrierii la examenul de obţinere a gradului didactic I, candidatul

  trebuie să aibă recomandarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ în care este

  încadrat sau/si în care si-a desfăsurat activitatea în ultimii doi ani premergători înscrierii. În

  cazul în care a desfăsurat activităţi în mai multe unităţi de învăţământ, poate să includă în

  dosarul de înscriere recomandări de la fiecare unitate.

  Art. 61 – (1) Pentru înscrierea si participarea la probele examenului de acordare a

  gradului didactic I, candidaţilor trebuie să li se efectueze cel puţin două inspecţii şcolare

  curente prevăzute la art. 35, alin (2), lit. a) din Legea 128/1997 privind Statutul personalului

  didactic, cu modificările si completările ulterioare, programate după cum urmează:

  a) prima dintre cele două inspecţii curente se va programa, la solicitarea cadrelor

  didactice, înainte de înscrierea pentru susţinerea gradului didactic I.

  b) a doua inspecţie curentă se va programa în intervalul de la înscriere până la susţinerea

  inspecţiei speciale.

  (2) Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale si doresc să se înscrie la examenul

  pentru acordarea gradului didactic I vor solicita efectuarea primei inspecţii curente, printr-o

  cerere tip, în perioada 1-31 octombrie a anului premergător depunerii dosarului de înscriere.

  Conducerile unităţilor de învăţământ vor înainta cererile către inspectoratul scolar judeţeani, unde vor fi înregistrate oficial si supuse validării consiliului de administraţie.

  (3) Inspecţiile curente se efectuează de către inspectori scolari de specialitate de la

  inspectoratele scolare sau cadre didactice din corpul de metodisti al inspectoratului scolar,

  repartizaţi cu delegaţie. Cadrele didactice care efectuează inspecţiile curente trebuie să aibă

  cel puţin gradul didactic I, aceeasi specializare cu aceea în care candidatul îsi susţine inspecţia

  specială si cel puţin acelasi nivel de studii cu acesta.

  (4) Inspecţiile curente constau în asistenţa si evaluarea a patru activităţi didactice la una

  din specializările de pe diplomă/diplome sau la specializarea/specializările pe care cadrul

  didactic le poate preda conform Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile

  si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului

  didactic din învăţământul preuniversitar, aprobat anual prin ordin al ministrului.

  (5) Calificativul de promovare la inspecţia curentă este foarte bine. Inspecţiile curente promovate sunt valabile patru ani.(Extras din O.M. 5720 din 20.10.2009)

  Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente(în această ordine):

  1) cererea tip de înscriere, adresată conducerii inspectoratului scolar, în care candidaţii

  vor nominaliza instituţia de învăţământ centru de perfecţionare la care doresc să

  susţină examenul-Anexa 3;

  2) fisa de înscriere, completată, confirmată de conducerea scolii, conform Anexei 6 ;

  3) copia legalizată la biroul notarial a certificatului de nastere;

  4) copia certificatului de căsătorie în cazul schimbării numelui de familie; în caz de

  divorţ sau recăsătorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens, legalizate la biroul notarial;

  5) copia legalizată la biroul notarial a diplomei de studii însoţită de foaia matricolă/suplimentul la diplomă;

  6) copia după certificatul de acordare a gradului didactic II, legalizat la biroul notarial.

  7) document din care să rezulte calificativele acordate la aprecierile anuale din ultimii doi

  ani scolari;

  8) document din care să rezulte calificativele acordate la inspecţiile scolare în ultimii doi

  ani scolari;

  9) copia raportului de inspecţie curentă efectuată înainte de înscriere, certificată

  pentru conformitate cu originalul de către conducerea scolii.

  10) recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea consiliului profesoral al

  unităţii de învăţământ unde este încadrat;

  11) memoriul de activitate profesională, avizat de conducătorul unităţii scolare în care candidatul este încadrat.

  Toate documentele enumerate vor fi depuse şi în copie (1 exemplar pe lângă cel original) certificate conform cu originalul de către Unitatea de învăţământ într-un singur dosar plic .

  12)– copie după cartea de muncă, 1 exemplar certificat conform cu originalul de către conducerea Unităţii de învăţământ.

   

  OBSERVAŢII:

  Ø  Beneficiază de reducerea la înscriere de 1 an cadrele didactice care au obţinut media 10 la definitivat, respectiv gradul II

  Ø  Se aprobă derogare de maxim o lună de la vechimea minimă la catedră necesară pentru înscrierea la examenele de obţinere a gradelor didactice, pentru cauze obiective.

  Ø  Concediul medical şi de maternitate(126 ZILE) se consideră vechime la catedră.

  Ø  Conform codului muncii, pe perioada concediului de îngrijire a copilului contractul individual de muncă se suspendă şi nu poate fi desfăşurată nici o activitate instructiv-educativă.

  Ø 

  Ø 

  Ø 

  Ø  ATENŢIE ! Dacă, din motive obiective, candidaţii nu s-au putut prezenta la  Gradul II sau I în anii trecuţi şcolari , solicită în scris, pe baza unei cereri + documente justificative,  Inspectoratului şcolar, în perioada 15-30 septembrie, amănarea pentru sesiunea –seria următoare.

  .

  Candidaţii şi conducerea şcolilor vor avea în vedere următoarele:

  Se foloseste DOSAR PLIC, fără ca documentele să fie puse în folii de plastic;

  piesele din dosar să fie aşezate în ordinea menţionată în prezentele precizări;

  pe fişa de înscriere să fie completat antetul şcolii;

  cadrele didactice vor preciza în cererea de înscriere şi centrul de perfecţionare/examen pentru care optează.

  să fie verificate exactitatea şi corectitudinea datelor candidatului înainte de aplicarea sigiliului;

  fişa de înscriere se completează de către secretarul şcolii!(nu de către candidat)

  pagina a doua a fişei de înscriere are valoare de adeverinţă de vechime şi din aceasta trebuie să rezulte clar:

  Ø  vechimea efectivă la catedră de la obţinerea licenţei sau ultimului grad didactic până la 31.aug.2011,respectiv 2012 pentru gradul II şi 2013 pentru Gradul I seria 2011-1013.

  Ø  la Observaţii se vor menţiona perioadele care nu constituie vechime efectivă la catedră:concediu fără plată, concediu îngrijire copil etc.

   

  după înscriere,pe toată perioada până la susţinerea examenului de grad didactic (31.august),atât  candidatul cât şi directorul unităţii şcolare unde funcţionează candidatul au obligaţia să comunice la ISJ-inspectorului de  perfecţionare situaţiile în care nu se acumulează vechimea efectivă la catedră prevăzută de metodologoe.

  La nivelul fiecărei unităţi şcolare se va desemna un cadru didactic responsabil cu perfecţionarea.

  Toate informaţiile pe probleme de perfecţionare  transmise de ISJ se vor expune la loc vizibil în toate structurile, asigurându-se accesul la informaţie tuturor cadrelor didactice din unitate .

   

  Pentru orice neclarităţi ne puteţi contacta la adresa de e-mail perfectionarearad@yahoo.com sau la sediul ISJ Arad, în timpul programului cu publicul, de Marţi până Vineri între orele 12- 15.

   

   

   

   

  Inspectori pentru dezvoltarea resursei umane,

  prof. ing. Anca Lupei

  prof. Ovidiu Toderici

  Kangouru 2010-clasele 3-6

  aprilie 26, 2010

  În data de 22 mai 2010 ora 9,00 , la Şcoala Gen.nr.4 „Ioan Slavici” Arad va avea loc proba de baraj judeţean a concursului „Cangurul matematic” clasele III.-VI.

  Pentru alte informaţii la telefonul 0257/270282 – secretariatul Şcolii Gen.nr.4”I.Slavici” Arad

  Elevul Costea Mircea participa mai departe la baraj.

  Nume Clasa Punctaj Scoala Localitate Judet
  RUS ANDREI 3 52.50 SCOALA CU CLASELE I-VIII SEITIN ARAD
  DANILA DANIEL 3 32.25 SCOALA CU CLASELE I-VIII SEITIN ARAD
  TUTUIANU BOGDAN 3 30.00 SCOALA CU CLASELE I-VIII SEITIN ARAD
  COSTEA MIRCEA 4 77.50 SCOALA CU CLASELE I-VIII SEITIN ARAD
  SICLOVAN RAZVAN 4 52.50 SCOALA CU CLASELE I-VIII SEITIN ARAD
  BOCSA CRISTIAN 4 45.00 SCOALA CU CLASELE I-VIII SEITIN ARAD
  BULZ CRINA MARIA 4 42.50 SCOALA CU CLASELE I-VIII SEITIN ARAD
  MUJDAR IASMINA 4 40.00 SCOALA CU CLASELE I-VIII SEITIN ARAD
  RUS LIVIU 5 48.75 SCOALA CU CLASELE I-VIII SEITIN ARAD
  PANTEA LUCIAN 5 41.00 SCOALA CU CLASELE I-VIII SEITIN ARAD

  Legea Educatiei-proiect Funeriu

  martie 18, 2010

  A aparut in dezbatere publica. De aici luati legea si aici o puteti comenta.

  M-am uitat un pic pe ea si cred ca se vrea ceva de genul a ceea ce vedem ca se intampla prin filmele americane despre scoala.
  Are si ceva idei bune.
  O fi bine/o fi rau? Cum se va aplica? Romaneste?