Posts Tagged ‘evaluare’

NOUTATI-Legea Educatiei-Funeriu

aprilie 13, 2010

de la Biroul de presa:

Guvernul României a aprobat proiectul Legii Educaţiei Naţionale 12.04.2010

Guvernul României a aprobat în şedinţa de astăzi, 12 aprilie, proiectul Legii Educaţiei Naţionale propus de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Documentul a fost transmis tot astăzi, la ora 12.00, Parlamentului României, şi va fi publicat pe site-ul MECTS, www.edu.ro, respectiv pe site-ul dedicat dezbaterii proiectului, http://www.unpasinainte.edu.ro/, la o oră ce va fi comunicată ulterior.

BIROUL DE PRESĂ

Termene privind intrarea în vigoare a măsurilor propuse de noua Lege a Educaţiei Naţionale 12.04.2010

Cele mai importante măsuri pe care la propune noua Lege a Educaţiei Naţionale nu vor intra imediat în vigoare, ci vor fi introduse gradat tocmai pentru a nu bulversa sistemul naţional de învăţământ.
Astfel, măsura introducerii clasei a IX-a în învăţământul gimnazial intră în vigoare începând cu anul 2013. Examenul de bacalaureat se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu anul 2012, iar admiterea la liceu începând cu anul 2013. La data intrării în vigoare a acestei legi, tot personalul didactic calificat, titular, devine titular al unităţii de învăţământ cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.
În ce priveşte învăţământul superior, alegerea rectorului şi a structurilor de conducere din instituţiile de învăţământ superior se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi, începând cu anul 2012. Procedurile pentru conferirea titlurilor didactice în învăţământul superior prevăzute de prezenta lege se  vor aplica începând cu anul 2011. Doctoranzii care au fost admişi la studiile doctorale înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi îşi finalizează studiile doctorale în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data admiterii acestora la studii.
În termen de 12 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului elaborează metodologiile, regulamentele şi celelalte acte normative care decurg din aplicarea prezentei legi şi stabileşte măsurile tranzitorii de aplicare acesteia.

Noua formulă de admitere la liceu 12.04.2010

Potrivit Legii Educaţiei Naţionale, începând cu anul 2013, admiterea la liceu se realizează după o procedură ce ţine cont de raportul dintre numărul de candidaţi şi numărul locurilor oferite de unităţile de învăţământ liceal. Astfel, în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de liceu, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului. În cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de liceu, admiterea se face luând în calcul, în proporţie de 70% portofoliul educaţional al elevului media de absolvire a învăţământului obligatoriu şi media la probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a IX-a şi în proporţie de 30% nota obţinută la disciplina de admitere stabilită de liceu. În cazul mediilor egale, diferenţierea se face pe baza portofoliului educaţional al elevului.
În viziunea noului act normativ, portofoliul educaţional este elementul central al evaluării învăţării şi cuprinde totalitatea diplomelor, a certificatelor sau a altor înscrisuri obţinute în urma evaluării competenţelor dobândite sau a participării la activităţi de învăţare, în diferite contexte, precum şi produse sau rezultate ale acestor activităţi, în contexte de învăţare formale, nonformale şi informale. Utilizarea lui se face începând cu clasa pregătitoare şi reprezintă cartea de identitate educaţională a elevului.
La finalul clasei a IX-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, va avea loc o evaluare naţională disciplinară obligatorie a tuturor elevilor. Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar testelor internaţionale.  Evaluarea se face prin următoarele probe:
– o probă transdisciplinară de evaluare a competenţelor de comunicare în limba română, limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională – probă scrisă;
– o probă transdisciplinară de evaluare a competenţelor la matematică şi ştiinţe – probă scrisă;
– o probă de evaluare a competenţelor de utilizare a calculatorului – probă practică;
– o probă transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale – probă orală. Rezultatele evaluării naţionale se înscriu în portofoliul educaţional al elevului.
Metodologia cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în clasa a X-a este elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi este dată publicităţii, pentru fiecare generaţie, cel mai târziu la începutul clasei a VIII-a. Unităţile de învăţământ liceal care solicită organizarea probei suplimentare de admitere au obligaţia de a anunţa public disciplinele la care se susţine proba, programele şi procedurile de organizare ale acesteia până, cel mai târziu, la începutul clasei a VIII-a.

Structura examenului naţional de bacalaureat conform Legii Educaţiei Naţionale aprobate de Guvernul României 12.04.2010

Guvernul României a aprobat în şedinţa de astăzi, 12 aprilie, proiectul Legii Educaţiei Naţionale propus de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Conform acestui document, examenul naţional de bacalaureat se organizează în două sesiuni şi constă în susţinerea a 7 probe: 4 orale (sau de evaluare a diferitelor competenţe specifice) şi 3 scrise. Elevii care studiază în una din limbile minorităţilor naţionale vor susţine 5 probe orale şi 4 probe scrise. Examenul de bacalaureat se va desfăşura în conformitate cu prevederile acestei legi începând cu anul 2012.
Probele de evaluare a competenţelor sunt în număr de 4, respectiv 5 pentru absolvenţii care au studiat într-o limbă a minorităţilor naţionale: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, evaluarea competenţelor lingvistice la cele două limbi de circulaţie internaţională studiate pe parcursul învăţământului liceal şi evaluarea competenţelor digitale. La acestea se adaugă evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii cărora au studiat într-o astfel de limbă.
Probele scrise de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului liceal sunt următoarele: o probă scrisă la limba şi literatura română, respectiv limba şi literatura maternă (probe comune pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, cu precizarea că proba în limba maternă e susţinută doar de elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale) şi două probe scrise, diferenţiate, în funcţie de profil, filieră sau specializare.
Astfel, pentru profilul real din filiera teoretică elevii vor susţine examen la matematică şi o probă transdisciplinară din ştiinţele naturii (fizică, chimie şi biologie). Pentru profilul umanist din filiera teoretică probele se vor susţine la geografie şi transdisciplinar din ştiinţe socio-umane (istorie, economie, sociologie, filozofie, psihologie). Pentru filiera tehnologică va fi o probă scrisă la disciplina specifică profilului şi o probă transdisciplinară specifică domeniului de pregătire, iar pentru filiera vocaţională sunt prevăzute o probă practică sau scrisă, după caz, specifică profilului sau specializării şi o probă transdisciplinară specifică profilului sau specializării.

În cazul probelor de evaluare a competenţelor în limbi de circulaţie internaţională şi a competenţelor digitale, rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi, respectiv prin nivelul de competenţă, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine sau examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Examenul naţional de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii învăţământului secundar superior, liceal, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor specifice, au susţinut probele scrise prevăzute şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea şi au o medie aritmetică, calculată cu două zecimale exacte, a notelor obţinute la probele scrise cel puţin egală cu 6. În urma promovării examenului naţional de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat. Absolvenţilor de liceu care au susţinut evaluările competenţelor specifice li se eliberează certificate care atestă nivelul de competenţă lingvistică, respectiv nivelul de competenţă digitală. Eliberarea acestor certificate nu este condiţionată de promovarea probelor scrise. În cazul nepromovării examenului naţional de bacalaureat, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările competenţelor specifice, respectiv rezultatele la probele scrise fost promovate cu cel puţin nota 5.
Pentru anumite filiere, profiluri, specializări sau calificări, stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, absolvenţii învăţământului liceal pot susţine un examen de certificare a calificării, separat de examenul de bacalaureat. Conţinutul, calendarul şi modul de organizare a examenului de certificare a calificării se stabilesc de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se dau publicităţii, pentru fiecare generaţie, cel mai târziu la începutul ultimei clase de liceu. Absolvenţii învăţământului liceal, care susţin şi promovează examenul de certificare a calificării primesc certificat de calificare, corespunzător nivelului stabilit prin Cadrul Naţional al Calificărilor şi suplimentul descriptiv al certificatului în format EUROPASS. Eliberarea certificatului de calificare nu este condiţionată de promovarea examenului de bacalaureat.

Reclame

PISA

februarie 15, 2010

Romania se inscrie din nou la testele internationale PISA. Chestia asta ne va costa peste 100 000 EURO – catre OECD. Se merita acest pret doar pentru a afla cat de prost sta invatamantul romanesc? Nu ar fi mai OK sa inceracm sa schimbam ceva in sistem inasa fel incat sa nu ne mai facem de ras?

România a participat la PISA 2000 (în grupul ţărilor PISA+), ocupând locul 34 din 42 în ierarhia ţărilor participante (treimea inferioară), la PISA 2006, ocupând locul 47 din 57 de ţări participante şi la PISA 2009 (raportul internaţional va fi făcut public la începutul lunii decembrie 2010). România nu a participat şi la PISA 2003, întrucât în acel moment nu au putut fi identificate fondurile necesare acoperirii costurilor administrării la nivel internaţional şi nici la nivel naţional (astia chiar is tampiti).

Dar poate asa se va justifica Testarile Nationale de tip PISA.

Salar de merit 2010

noiembrie 16, 2009

GRAFICUL desfasurarii concursului pentru acorsarea salariilor de merit-sesiunea 2010

 • 16 – 19 noiembrie 2009: inspectoratul scolar analizeaza, repartizeaza si transmite unitatilor de invatamant numarul salariilor de merit;
 • 23 – 25 noiembrie 2009: afisarea la avizierul unitatii scolare a fisei cu punctajul defalcat, pentru fiecare categorie de personal;
 • 26 noiembrie – 4 decembrie 2009: personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant cu rezultate deosebite intocmeste un raport de autoevaluare a activitatii si o cerere, care se vor depune la conducerea unitatii; personalul de conducre, de indrumare si control intocmeste raportul de autoevaluare a activitatii si cererea, pe care le vor depune la inspectoratul scolar;
 • 8 – 9 decembrie 2009: cererea si raportul se analizeaza in consiliul profesoral al unitatii, care formuleaza o apreciere sintetica (pentru fiecare solicitare in parte) si face propuneri, pe care le inainteaza spre aprobare consiliului de administratie;
 • 10 – 11 decembrie 2009: consiliul de administratie al unitatii de invatamant aproba nominal personalul caruia i se atribuie salar de merit, in limita locurilor acordate de inspectoratul scolar, si transmite numele acestuia inspectoratului scolar spre validare, consiliul de administratie al inspectoratului scolar analizeaza cerearea si raportulde autoevaluare al personalului didactic de conducere, de indrumare si control si aproba nominal persoanele carora li se aproba salarul de merit;
 • 14 decembrie 2009: validarea si afisarea rezultatelor;
 • 15 – 21 decembrie 2009: depunerea contestatiilor;
 • 22 -23 decembrie 2009: solutionarea contestatiilor;
 • 24 decembrie 2009: afisarea rezultatelor la contestatii.

Consiliere si orientare

noiembrie 11, 2009

In cadrul programului „De la scoala la viata profesionala spre cariera” organizat de AJOFM, ISJ si CJRAE se incearca prevenirea somajului in randul tinerilor.
Mai multe detalii in attach.
ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA.doc

Legislatie 2009-2010 noutati

septembrie 16, 2009

De studiat:

 1. Ordin nr. 4846/2009 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionalepentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2009-2010 http://www.edu.ro/index.php/articles/12736
  Programe necesare pentru organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a,
  în anul şcolar 2009-2010 (Anexa nr.3 la Ordinul nr. 4846/2009) http://www.edu.ro/index.php/articles/12739
  Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2009-2010
  (Anexa nr.2 la O.M.E.C.I. nr. 4846/2009) http://www.edu.ro/index.php/articles/12738
  Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2009-2010
  (Anexa nr.1 la O.M.E.C.I. nr. 4846/2009) http://www.edu.ro/index.php/articles/12737
 2. Ordin nr. 4848/2009 privind aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurare şi a calendarului admiterii
  în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2010-2011 http://www.edu.ro/index.php/articles/12730
  Probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare în regim bilingv
  a unei limbi moderne de circulaţie internaţională
  (Anexa IV la OMECI. nr. 4848/2009) http://www.edu.ro/index.php/articles/12735
  Probele de aptitudini pentru admiterea in licee vocationale profil artistic – arte vizuale specializările Arte plastice,
  arte decorative, Arhitectură, arte ambientale, design, Conservare – restaurare bunuri culturale
  (ANEXA III la Ordinul MECI. nr. 4848/2009) http://www.edu.ro/index.php/articles/12733
  Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2010-2011
  (Anexa II la O.M.E.C.I. nr. 4848/2009) http://www.edu.ro/index.php/articles/12732
  Metodologie de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2010-2011
  (Anexa I la OMECI nr. 4848/2009) http://www.edu.ro/index.php/articles/12731
 3. Ordin nr.4856/2009 privind aprobarea planurilor-cadru de invatamant pentru clasele a IX-a – a XII-a,
  filierele vocationala, profil artistic, specializarea conservare-restaurare bunuri culturale, cursuri de zi
  http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/12767
  Ordinul M.E.C.I. nr. 4856/2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a – a XII-a,
  filierele vocaţională, profil artistic, specializarea conservare-restaurare bunuri culturale, cursuri de zi. Descarcă arhiva.
  http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/12727
 4. Ordinul M.E.C.I. nr. 4857/31.08.2009 privind aprobarea programelor şcolare pentru clasa a IX-a ciclul inferior al liceului,
  filiera tehnologică-domeniile de pregătire de bază, a standardelor de pregătire profesională, a planurilor de învăţământ şi
  a programelor şcolare pentru unele calificări profesionale de nivel 2, 3 şi 3 avansat ( postliceală ) pentru care se asigură
  pregătirea prin învăţământul preuniversitar. Ordinul şi anexele corespunzătoare acestui ordin sunt incluse în arhivă.
  http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/12722
 5. ORDIN NR.5025 din 31.08.2009 privind aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a invatamantului
  profesional si tehnic preuniversitar in anul scolar 2009 – 2010
  http://www.edu.ro/index.php/articles/12741
 6. Ordinul M.E.C.I. nr. 5097/2009 privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele de studiu din învăţământul
 7. preuniversitar secundar inferior, ciclul gimnazial. Ordinul şi anexele corespunzătoare acestui ordin sunt incluse în arhivă.
  http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/12723

 8. Ordinul M.E.C.I. nr. 5098/2009 privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele de studiu din învăţământul preuniversitar Descarcă arhiva.
  Programe şcolare modificate pentru unele discipline de studiu pentru învăţământul primar, în anul şcolar 2009-2010.
  Descarcă arhiva.
  Centralizator de programe şcolare modificate pentru anul şcolar 2009-2010. Descarcă arhiva.
  http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/12724
 9. Ordinul M.E.C.I. nr. 5099/2009 privind aprobarea de programe şcolare pentru discipline de studiu din învăţământul liceal.
  Ordinul şi anexele corespunzătoare acestui ordin sunt incluse în arhivă.
  http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/12726