Posts Tagged ‘merit’

Salar de merit 2010

noiembrie 16, 2009

GRAFICUL desfasurarii concursului pentru acorsarea salariilor de merit-sesiunea 2010

  • 16 – 19 noiembrie 2009: inspectoratul scolar analizeaza, repartizeaza si transmite unitatilor de invatamant numarul salariilor de merit;
  • 23 – 25 noiembrie 2009: afisarea la avizierul unitatii scolare a fisei cu punctajul defalcat, pentru fiecare categorie de personal;
  • 26 noiembrie – 4 decembrie 2009: personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant cu rezultate deosebite intocmeste un raport de autoevaluare a activitatii si o cerere, care se vor depune la conducerea unitatii; personalul de conducre, de indrumare si control intocmeste raportul de autoevaluare a activitatii si cererea, pe care le vor depune la inspectoratul scolar;
  • 8 – 9 decembrie 2009: cererea si raportul se analizeaza in consiliul profesoral al unitatii, care formuleaza o apreciere sintetica (pentru fiecare solicitare in parte) si face propuneri, pe care le inainteaza spre aprobare consiliului de administratie;
  • 10 – 11 decembrie 2009: consiliul de administratie al unitatii de invatamant aproba nominal personalul caruia i se atribuie salar de merit, in limita locurilor acordate de inspectoratul scolar, si transmite numele acestuia inspectoratului scolar spre validare, consiliul de administratie al inspectoratului scolar analizeaza cerearea si raportulde autoevaluare al personalului didactic de conducere, de indrumare si control si aproba nominal persoanele carora li se aproba salarul de merit;
  • 14 decembrie 2009: validarea si afisarea rezultatelor;
  • 15 – 21 decembrie 2009: depunerea contestatiilor;
  • 22 -23 decembrie 2009: solutionarea contestatiilor;
  • 24 decembrie 2009: afisarea rezultatelor la contestatii.
Reclame