Posts Tagged ‘salarizare’

noutati LEGEA 221/2008

ianuarie 31, 2011

Procurorul general al României a promovat recurs in interesul legii prin care a cerut aplicarea legii legii 221 in intervalul amintit în titlu.

„”Considerentele de mai sus cu privire la caracterul general – obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale, coroborate cu regula de interpretare logică a normei juridice – actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat – impun a se considera că, începând cu data de 1 octombrie 2008 şi până la data de 31 decembrie 2009 îşi produc efectele dispoziţiile Legii nr. 221/2008 prin care au fost modificate prevederile art. 1 alin.(1) lit. a), art. 1 alin. (1) lit. c) şi anexele 1.1, 1.2, 2 şi 3 ale Ordonanţei Guvernului nr. 15/2001, stabilindu-se, începând cu data de 1 octombrie 2008, o valoare a coeficientului de multiplicare 1,000 în cuantum de 400,000 lei, care reprezintă valoarea de referinţă pentru creşterile salariale ulterioare în favoarea personalului din învăţământ.”

Vedeti textul integral!

Reclame

Salarizare 2011

ianuarie 21, 2011

In Monitorul Oficial din 19 ianuarie 2011 au aparut Normele de aplicare a Legii salarizarii nr. 285 din 2010.

Calculator salarii

decembrie 3, 2010

Un mod de a va verifica salariile conform L330/2009

introduce-ti datele

Legea austeritatii & Legea saraciei

iulie 1, 2010

Plangeti:

Potrivit site-ului Camerei Deputaţilor, legea austerităţii în domeniul bugetar poartă numărul 118 şi a fost promulgată de Preşedintele României prin Decretul nr. 603/2010Legea privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1. – (1) Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizaţiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii si alte drepturi salariale, precum si alte drepturi în lei sau în valută, stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice si ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte măsuri în domeniul bugetar, se diminuează cu 25%.
(2) În situaţia în care, din aplicarea prevederilor alin. (l), rezultă o valoare mai mică decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, suma care se acordă este de 600 lei.

Art. 2. – (1) Se reduc cu 25% următoarele drepturi de natură salarială de care beneficiază personalul din cadrul autorităţilor si instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare al acestora:
a) cuantumul drepturilor reprezentând salarizarea în valută si alte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate si, respectiv, ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prevăzute în anexa nr. V/3 la Legea nr. 330/2009 si în Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv în Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările si completările ulterioare;
b) drepturile prevăzute la art. 104 alin. (3) si art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare; (decontul navetei şi cele 6 călătorii pe calea ferată – n.n.)
c) cuantumul drepturilor specifice pentru activităţile desfăsurate în instituţiile de apărare, ordine publică si siguranţă naţională, prevăzute în anexa nr. IV/2 la Legea nr. 330/2009 pct. 3 alin. (1) si (2), pct. 4 alin. (1), pct. 6, 8, 10, 11 si 12;
d) cuantumul compensaţiei bănesti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană si, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum si valoarea financiară a drepturilor de echipament;
e) compensaţia lunară pentru chirie.
(2) Valoarea drepturilor/cheltuielilor cu asistenţa medicală, medicamente si proteze aferente personalului propriu, pentru care legislaţia în vigoare la data publicării prezentei legi prevede decontarea integral de la bugetul de stat, bugetele de asigurări sociale, bugetele locale sau, după caz, bugetele fondurilor speciale, se reduce cu 25%.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul alocaţiilor de hrană acordate personalului încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine publică si siguranţă naţională pe perioada participării la misiunile prevăzute la art. 2 lit. a) – d) din Legea nr. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, cu modificările ulterioare.
(4) Suma forfetară prevăzută la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor si al senatorilor, republicată, destinată plăţii drepturilor bănesti ale persoanelor angajate la birourile parlamentare ale deputaţilor si senatorilor, se diminuează cu 25%.

Art. 3. – (1) Prevederile art. 1 si 2 se aplică si personalului din cadrul Băncii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
(2) Sumele rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul prevăzut la alin. (1), precum si pentru personalul din autorităţile si instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii se virează integral la bugetul de stat, potrivit mecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 4. – Prevederile art. 1 – 3 se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. – De la data intrării în vigoare a prezentei legi, cuantumul  indemnizaţiei de somaj stabilit în condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, si aflat în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi sau care se stabileste ori se repune în plată după suspendare, potrivit prevederilor legale, ulterior datei intrării în vigoare a prezentei legi, precum si drepturile bănesti care se acordă lunar din bugetul asigurărilor pentru somaj în funcţie de cuantumul indemnizaţiei de somaj stabilită potrivit legii, se diminuează cu 15%.

Art. 6. – (1) Drepturile bănesti prevăzute la art. 72, art. 731, art. 74 si art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, care se stabilesc ulterior datei intrării în vigoare a prezentei legi, se diminuează cu 15%.
(2) Convenţiile încheiate în vederea acordării subvenţiei prevăzute la art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, si aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi îsi produc efectele juridice până la expirarea termenului pentru care au fost încheiate.

Art. 7. – (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma „pensie socială minimă garantată” se înlocuieste cu sintagma „indemnizaţie socială pentru pensionari”.
(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, nu va fi mai mică de 350 lei.
(3) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari prevăzută la alin. (2) se stabileste anual, prin legile bugetare, si poate fi modificat, în raport cu evoluţia indicatorilor macroeconomici si cu resursele financiare.

Art. 8. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, Casa Naţională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale nu mai contractează bilete de odihnă în anul 2010.

Art. 9. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi nu se mai acordă ajutoare sau, după caz, indemnizaţii la iesirea la pensie, retragere sau la trecerea în rezervă.

Art. 10. – (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în sistemul public de pensii, precum si în sistemele de pensii neintegrate acestuia, dispoziţiile legale privind înscrierea la pensie anticipată si pensie anticipată parţială nu se mai aplică.
(2) Cererile de înscriere la pensie anticipată si pensie anticipată parţială, depuse în condiţiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor soluţiona cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data depunerii.

Art. 11. – De la data intrării în vigoare a prezentei legi, cuantumul drepturilor bănesti, acordate sau suportate din bugetul asigurărilor pentru somaj, sau din bugetul de stat, după caz, pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective, efectuate în condiţiile prevăzute de actele normative enumerate la art. 16 alin. (l) lit. b) – f), cu excepţia indemnizaţiei de somaj diminuate potrivit art. 5, aflate în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi sau care se repun în plată după suspendare, potrivit prevederilor legale, ulterior aceleiasi date, se diminuează cu 15%.
Art. 12. Cuantumul indemnizaţiilor acordate în temeiul art. l din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si cele care se află în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi, se diminuează cu 15%. Dacă din calcul rezultă un cuantum mai mic de 600 lei, se acordă 600 lei.

Art. 13. – De la data intrării în vigoare a prezentei legi se reduc cu 25% următoarele categorii de drepturi:
a) cuantumul sprijinului statului pentru salarizarea personalului clerical si neclerical;
b) indemnizaţia lunară, prevăzută la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si funcţionarea Academiei de Stiinţe Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, cu modificările ulterioare;
c) cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor Academiei Române, membrilor Academiei Oamenilor de Stiinţă din România, membrilor Academiei de Stiinţe Medicale din România si membrilor Academiei de Stiinţe Tehnice din România.

Art. 14. – De la data intrării în vigoare a prezentei legi se reduc cu 15% următoarele drepturi:
a) cuantumul sprijinului material acordat urmasilor membrilor
Academiei Române si urmasilor membrilor Academiei Oamenilor de Stiinţă din România;
b) ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor pensionar, cu modificările ulterioare;
c) indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările si completările ulterioare;
d) indemnizaţiile prevăzute de Legea recunostinţei faţă de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum si faţă de persoanele care si-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 15. – (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:
a) art. 78 si art. 79 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările si completările ulterioare;
b) art. 12 si 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar si civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor si formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare;
c) art. 12 lit. a), b) si d), art.121 si art.122 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările si completările ulterioare;
d) art. 2 alin. (l) si (2) din Legea nr. 174/2006 privind unele măsuri
de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei
Naţionale a Pădurilor – Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către fostii proprietari, cu modificările ulterioare;
e) art. 7 lit. a) si c) si art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale si societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societăţilor comerciale si regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea
nr. l71/2007, cu modificările si completările ulterioare;
f) art. 7 lit. a) si c) si art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării si reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale si societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar;
g) Legea nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.028 din 27 decembrie 2006;
h) Ordonanţa Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2010;
i) Legea nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 2 noiembrie 2006;
j) art. 25 si 26 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;
k) Legea nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar.
(2) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective, efectuate în condiţiile prevăzute de actele normative enumerate la alin. (l) lit. b) – f) ale căror drepturi de protecţie socială acordate sau, după caz, suportate din bugetul asigurărilor pentru somaj, au fost stabilite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, si se află în plată sau se repun în plată după suspendare ulterior acestei date, beneficiază de aceste drepturi în condiţiile prevăzute de respectivele acte normative, astfel cum se aflau în vigoare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, diminuate cu 15%.
(3) Pentru nasterile survenite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum si pentru căsătoriile încheiate până la această dată, drepturile se stabilesc în condiţiile actelor normative prevăzute la alin. (1) lit. g) – j) si se solicită la plată până cel târziu la data de 31 august 2010.
Art. 16. – (1) Prevederile art. 1 – 3 , art. 5, art. 6 alin. (1), precum si cele ale art. 9 -14 se aplică până la 31 decembrie 2010.
(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2011 se vor aplica politici sociale si de personal care să asigure încadrarea în nivelul cheltuielilor bugetare rezultate ca urmare a aplicării măsurilor de reducere a acestora adoptate în cursul anului 2010, în condiţiile Legii – cadru nr. 330/2009, precum si cu respectarea prevederilor legii bugetului de stat si ale legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2011.

Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor si a Senatului si în condiţiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1), din
Constituţia României, republicată, în sedinţa comună din data de

Atitudine 3

aprilie 15, 2010

alte mesaje de solidaritate:

Mesaj de solidaritate

Membrii de sindicat S.D.I. Arad ai Grupului Şcolar Francisc Neuman îşi  exprimă solidaritatea faţă de colegii profesori ai Şcolii Generale Nr. 5 Arad.

Suntem întru totul de acord cu punctul de vedere exprimat în Scrisoarea deschisă  care reflectă realitatea existentă  în prezent în şcolile româneşti.

Semnează sindicaliştii :

Personal didactic:

 • Bălaş Ramona, Buha Claudia, Bulzan Monica, Cialma Mariana, Cismaş Cristina, Ciucu Melania, Gligan  Silvia, Hamza Ioan, Iovescu Camelia, Miclău Floare, Moldovan Cristina, Păştinaru Roiu Maria, Roza Maria, Sasu Claudia, Sinaci Maria, Trif Ioana, Ţole Simona, Catra Lucian, Cioltean Florentina, Hlihor Ramona, Irimia Costică, Lupei Anca, Sescu Vironica, Toderici Carmen, Pop Adriana, Demeter Florica, Heleport Gabriela, Muscan Maria, Baltă Mariana, Chita Dana.

Personal didactic auxiliar

 • Barbura Viorica, Bociort Marinela, Bătrîn Ioan, Brişan Doina, Csik Erna, Dumici Ana, Florian Angela, Kondora Ludovic, Leş Lina, Makoş Ildico, Pribac Carmen, Schmidt Maria.

Mesaj de solidaritate

Membrii de sindicat S.D.I. Arad ai Şcolii Generale Chier îşi  exprimă solidaritatea faţă de colegii profesori ai Şcolii Generale Nr. 5 Arad.

Suntem întru totul de acord cu punctul de vedere exprimat în Scrisoarea deschisă  care reflectă realitatea existentă  în prezent în şcolile româneşti.

Semnează sindicaliştii :

Personal didactic:

 • Hărduţ Corina, Butar Gianina, Ciocârlău Adrian, Paşca Sorina, Horvath Viorica, Bene Ioana, Bărdan Petru, Raţiu Ghiţă, Ruje Mircea, Cociuba Dorin, Hanţig Ana, Gâlcă Iolanda, Trif Aurelia, Preda Luciana, Preda Ileana, Lăscuţ Lavinia, Lăscuţ Mihaela, Gligan Ancuţa, Calborean Corina, Ursuţiu Flavius, Berar Onuţ, Suciu Rebeca, Fluieraş Olga, Seleş Iulian, Crista Daniel, Ardelean Silviu.

Personal didactic auxiliar :

Huţiu Carmen.

SCRISOARE DESCHISĂ

ADRESATĂ TUTUROR CADRELOR DIDACTICE

Luptăm pentru demnitatea noastră

Cadrele didactice de la Şcoala Generală Nr. 6 Arad se alătură cadrelor didactice de la Şcoala Generală Nr. 5 Arad în protestul privind salarizarea din învăţământul arădean.

Precizăm că la nivelul şcolii Generale Nr. 6 Arad salarizarea se face conform sentinţei judecătoreşti.

“Stimaţi colegi,

Trebuie să fim solidari în asemenea situaţii pentru că doar astfel putem să ne impunem şi să ne menţinem un drept care ni se cuvine şi pe care l-am câştigat în instanţă.

Nu putem rămâne pasivi şi să acceptăm să renunţăm benevol la drepturile noastre doar pentru că guvernul nu are bani suficienţi pentru salariile dascălilor, pe motiv de criză economică.

Atâta timp cât în învăţământ s-au redus un număr semnificativ de posturi în anul şcolar în curs şi se va continua seria reducerilor şi în anul şcolar ce urmează, considerăm că s-a făcut o economie semnificativă la bugetul statului şi merităm să supravieţuim şi noi.

Cerem stoparea tuturor acţiunilor de presiune exercitate de către ISJ Arad şi suntem decişi să luptăm pentru demnitatea noastră.”

 1. Agrijan Adriana                                      21. Iagăr Maria
 2. Alimpescu Marica                                  22. Lucaci Pavel
 3. Baciş Elena                                             23. Maghiş Ruxandra
 4. Balta Mirela                                            24. Maliţa Adriana
 5. Bâgu Corina Felicia                                25. Marţi Mircea
 6. Bâlc Maria                                              26. Miclea Marioara
 7. Berche Nicoleta                                      27. Nistor Andrada
 8. Bejan Mihaela                                         28. Nistor Marioara
 9. Bolojan Florian                                       29. Nistor Agneta
 10. Ciui Ramona                                           30. Petrescu Nistorescu Mihaela
 11. Ciule Irina                                               31. Roman Valeria
 12. Cotuna Lavinia                                        32. Tomoiagă Raluca
 13. Cristina Corneliu                                     33. Aleonte Dorina
 14. Dima Gheorghe                                       34. Cimpoeru Mariana
 15. Gâlgău Ramona                                       35. Bociort Doiniţa
 16. Gheorghe Viorica                                    36. Dobra Viorica
 17. Gligor Valentina                                      37. Musteaţă Domnica
 18. Groza Claudia                                          38. Beleiu Traian
 19. Guzan Teodora                                         39. Cheşa Vasile
 20. Honţan Daniela

RĂSPUNDEM  CU DA

Mesajului colegilor noştri de la Şcoala Generală nr.5 Arad,

Susţinem acţiunile colegilor noştri pentru aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare, de stopare a interpretării (speculative) a noutăţilor legislative şi de adoptare a unor soluţii clare şi coerente de aplicare corectă, a documentelor legale.

Totodată, subscriem la precizarea, formulată de colegi, de a exista un punct de vedere clar şi legal, în ceea ce priveşte salarizarea cadrelor didactice, fără nici o posibilitate de interpretare eronată.

„Multele  preocupări ale dascălilor” pentru „drepturile salariale” nu „împiedică buna desfăşurarea activităţii educaţionale”, deoarece rezultatele muncii dascălilor, la nivel de unităţi şcolare sunt realităţi, recunoscute şi confirmate, iar o salarizare, conform cu munca prestată, este o recompensă firească şi totodată un stimulent pentru omul, care munceşte, locul de muncă al  dascălului fiind la catedră.

Cum s-a ajuns la această situaţie?

Protestele, nemulţumirile, neînţelegerile şi opiniile diferite  provin din aplicarea neunitară a Legii salarizării unice şi din ignorarea sentinţelor judecătoreşti obţinute de personalul didactic. Din interpretări speculative de catre ISJ Arad, a unor paragrafe de lege, tratate în mod izolat, fără a da nici un document legal scris, în acest sens, ci doar prin declaraţii verbale, cu pretenţii de judecăţi de valoare, dar fără acoperire legală şi în contradicţie, de fapt, cu prevederile legale , în vigoare (Legea nr. 330/2009 si OUG nr.1/2010).

Această situaţie, la care s-a ajuns, a creat un climat tensionat, neobişnuit în învăţământul arădean, care este caracterizat prin seriozitate, armonie şi corectitudine.

SUNTEM  DECIŞI  SĂ  LUPTĂM   PENTRU  DEMNITATEA  NOASTRĂ!

Membrii de sindicat ai Colegiului Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad :

Achim Diana, Alb Ioan, Babac Alexandru, Balici Maria, Bâşcă Cornelia, Bărbosu Dacian, Bota Călin, Bota Florica, Calotă Dumitru, Câra Cristina, Călbeayă Iosif, Cătană Ramona, Chiş Anca, Creţ Carmen, Crişan Mihaela, Croitoru Maria, Danciu Iosif, Dolha Nicolae, Druyenko Valentin, Fărcuţiu Veronica, Fuliaţ Monica, Goldiş Daniela, Grama Emilian, Hărduţ Liana, Viorica, Iamandii Gheorghe, Iordan Lucica Gabriela, Koller Florin, Jurcoi Ioan, Knapek Corina, Kurunczi Flavius, Marta Felicia Simona, Marton Ladislau, Meszaros Monica, Micălăcian Lucica, Miclea Marius, Miloş Ioan, Miron Laurenţiu, Moldovan Cosmin Florin, Morcov Adriana, Muntean Anca, Nagy Erzsebet, Nica Ioan, Oros Rodica, Petica Viorica, Pop Petru, Popa Alexa, Puica Ana, Rozsa Antoniu, Rus Snejana Denisa, Rusu Dan, Sârb Ioan, Sasu Ioan, Sebestian Lucica, Socaci Mihaela, Stan Dorina, Stoica Simona, Telcean Eronim, Todoca Anişoara, Tolci-Soare Anica, Toma Lucian Dan, Toth Daniela, Vaida Diana Ioana, Vlădăşel Ioana, Vrasgyak Iuliu, Zaharie Maria, Znorovsky Andrea Bianka.

Mesaj de solidaritate

Membrii de sindicat S.D.I. Arad ai Școlii Generale Șagu îşi  exprimă solidaritatea faţă de colegii profesori ai Şcolii Generale Nr. 5 Arad.

Suntem întru totul de acord cu punctul de vedere exprimat în Scrisoarea deschisă  care reflectă realitatea existentă  în prezent în şcolile româneşti.

Semnează sindicaliştii :

Personal didactic:

Bala-Grec Loredana,Ianchici Nicolae,Rujan Rodel,Marincaș Ioan,Uzun Sebastian,

Cotoi Ligia,Lupei Codruța,Alda Natalia,Brîncovan Lavinia,Petrișor Adriana,Nuțiu Viorica,Iakabfi Elisabeta,Codreanu Teofila,Sîrca Petronela,Onica Monica,Hedrea Mărioara,Mărușca Eleonora,Tarce Mariana

Personal didactic auxiliar :

Șerban Delia,Dușa Maria,Dușa Ioan,Miclăuș Violeta,Flița Ana